5

poradnik Ubuntu Daza

view full story
linux-howto

http://www.ubuntux.org – Poradnik zaadresowany jest do pocz?tkuj?cych u?ytkowników Linux i odpowiada na cz?ste pytania (FAQ). Polecenia w kolorze czerwonym mo?na uruchomi? wpisuj?c je w terminalu (Programy->akcesoria->terminal). Je?eli nie posiadasz danego programu to zainstaluj go przez: System->Administracja->Synaptic Zmniejszanie zdj?? (n.p. do wys?ania mailem lub do umieszczenia na "Naszej Klasie") read more (Distributions)