5

MPlayer 1.0 RC 3 发布

view full story
linux-howto

http://linuxtoy.org – 著名的媒体播放器 MPlayer 在本月行将结束的时候,最终为我们带来了 1.0 RC 3 版本。想想看,MPlayer 1.0 RC 2 发布于 2007 年 10 月,这中间的等待的确十分漫长。 根据 MPlayer 1.0 RC 3 发布公告< (Software)