1

ست کردن ایمیل در آیفون

view story
linux-howto

http://ubuntuforums.org – بسیاری از افرادی که گوشی آیفون دارند آرزوی دسترسی به ایمیل خود را در هر زمان و هر مکان را دارند. با این حا&# (Hardware)