1

اجتماع کاربران فارسی زبان

view story
linux-howto

http://chakra-project.org – درود دوستان :آیا اینجا فارسی زبان (ایرانی یا افغانی یا تاجیک یا حتی کسی که به زبان فارسی آشنایی داشته باشه ) هست ؟شاید بتوان جامعه ای کوچکتر در دل این جامعه بزرگ ساخت .... (HowTos)